Marine Kalender

 


ORGANISATIE EN WERKWIJZE VAN HET KORPS TORPEDISTEN

 

Voor het uitbreken der Mobilisatie bestond het Korps Torpedisten uit twee Compagnieën resp. in Brielle en den Helder in garnizoenen

De Staf van het Korps was eveneens in Brielle, waar een goed geoutilleerde werf met vaartuigenloódsen aanwezig was, zodat nagenoeg alle herstellingen en vernieuwingen -behoudens die van het groot varend materieel- behoorlijk konden geschieden

 De Compagnieën aanvankelijk elk bestaande uit 2 pelotons», zoolang beide nog in Brielle waren ondergebracht, verschilden aanmerkelijk van sterkte, nadat den Helder garnizoensplaats was geworden.

 Praktisch  bestond bij het begin der mobilisatie de 1ste Compagnie uit 3 pelotons te weten:

 

1 ste peloton   Hellegaten (Willemstad),

2 de peloton   Hellevoetsluis

3 de peloton   Hoek van Holland

 

De 2de  Compagnie uit 1ste I peloton den Helder. vroeger behoorde ook het peloton Hoek van Holland tot de 2 de compagnie

 De overplaatsing naar Helder geschiedde in 1906 op grond van overweging. dat het noodzakelijk werd geacht daar ten allen tijde over voldoende vredessterkte aan Torpedisten te beschikken

leder peloton, praktisch versperring genaamd . vormde in oorlogstijd een geheel zelfstandig onderdeel.

in vredestijd werd deze zelfstandigheid ook reeds  zooveel mogelijk doorgevoerd

Versperringscommandanten waren de 2 Kapiteins en de 2 oudste Luitenants terwijl iedere  versperring bovendien nog een tweeden officier telde Men kende geen reserve officieren Het officiers-personeel bestond uitsluitend uit vrijwillig dienenden.

 Elk jaar oefende het personeel met zijn eigen materieel

zelfstandig in zijn .eigen versperring, zoodat ook de luitenant  versperrings commandanten reeds in vredestijd  de volle verantwoording voor het wel en wee van hunne versperring leerden dragen en het versperringsarchief steeds onder hunne berusting hadden

 

het springen van een grondmijn

De Staf van het Korps bestond uit :

 

1.Luitenant Kolonel of Majoor Commandant

1 Luitenant-Adjudant.

1 Kapitein van Administratie.

1 Schrijver.

1 Mr. Geweermaker,

1 Kleermaker.

 Ieder peloton versperring bestond gemiddeld uit;


2 Officieren,

I Machinist

I Opperschipper

I Sergeant majoor Instructeur.

1 Sergt. Maj. Adm. of een fourier als Administrateur,

5 Sergeanten .

2 Sergeanten schipper.

2 Korporaal schipper,

1 Korporaal stoker.

2 Torepedist stokers

5 Korporaals

1 Smid.

1 Timmerman.

1 Kok.

 Benevens 8 lichtingen van gemiddeld 35 man

 Klik op streep en lees hier verder 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-mailen
Info